Jernbanenyheder II. kvartal 2012

Danmark

Ny motortrojle til VNJ

VNJ modtog 27-06-2012 en trolje, indkøbt brugt fra Tyskland. Der er tale om DB 97 14 54 101 18-8. Troljen ankom på blokvogn til Varde, hvorfra den blev kørt til Varde Vest, trukket af banens gamle motortrolje, VNJ MT 2.

Der skal nu foretages visse ombygnings- og tilpasningsarbejder samt ibrugtagningstilladelse inden troljen kommer i drift.
(jh) 27.06.2012, opdateret 05.07.2012

Brand i IC3-togsæt

Om aftenen 22-06-2012 udbrød en mindre brand, formodentlig i et oliefyr, i MF -20 nær Borup. Passagererne måtte evakueres på Borup station og brandvæsnet tilkaldes for slukning.
(jh) 23.06.2012

Vagtskifte på Vestbanen

Lint-togsæt


De nye togsæt til Vestbanen, VNJ AR 2052 A+VNJ AR 2052 B og VNJ AR 2053 A+VNJ AR 2053 B ankom til Danmark 27-03-2012 og har siden været under klargøring til drift på banen.

1. juli 2012 skifter Vestbanen køreplan og samtidig tages nye Lint-togsæt i drift. Med den nye køreplan fortsætter de fleste tog fra Varde til Esbjerg, hvilket vil give betydelig forbedret betjening for området.

Vestbanens to nye tog indgår i en samlet pulje på i alt 43 togsæt af typen Lint, som Arriva bruger på alle deres strækninger i det midt- og vestjyske område. Alle togsæt vil fremover også betjene Vestbanen, herunder de gennemgående tog mellem Varde og Esbjerg. Det betyder til gengæld også, at Vestbanens to tog vil kunne ses på Arrivas øvrige strækninger.

Samarbejdsmodellen omkring togdriften på Vestbanen og i det Midt- og Vestjyske område, som er aftalt mellem Trafikstyrelsen, Arriva, Sydtrafik og Vestbanen A/S, er den første af sin art i Danmark. Denne aftale har været en vigtig brik i at sikre, at der fremover kører tog på Vestbanen med direkte forbindelse til Esbjerg.

I anledning af den nye køreplan og for samtidig at sige farvel til de gamle Y-tog holdes "Togfest" i Varde lørdag 30. juni 2012. Kl. 10.45 ankommer de to nye LINT-tog fra henholdsvis Esbjerg og Nr. Nebel til Varde Vest. Med toget fra Esbjerg er der indbudte gæster, mens alle, der har lyst, kan rejse gratis med toget fra Nr. Nebel kl. 10.00.

Herefter vil åbningen af den nye epoke for Vestbanen finde sted med indsættelse af de nye tog kl. 10.50. Der vil være gratis traktement for publikum, ligesom der vil være en udstilling på Vestbanegården og det ene af de nye togsæt vil blive på Varde Vest resten af dagen, så publikum kan se toget og få information om "Vestbanen i fremtiden" af folk fra Arriva og Sydtrafik.

I anledning af indsættelsen af de nye tog er det gratis at rejse med tog mellem Varde og Nr. Nebel både lørdag den 30. juni og søndag den 1. juli.
Kl. 11.45 kører det andet nye togsæt en offentlig præsentationstur mod Nr. Nebel med ankomst kl. 13.30. Der vil være ophold på stationerne undervejs.
Kl. 13.50 returnerer præsentationstoget til Varde Vest med ankomst 15.05.
Lørdag den 30. juni køres de ordinære tog med de gamle Y-tog, og man kan således køre en sidste tur med dem kl. 22.00 fra Varde H. Der returneres til Varde H med ankomst kl. 23.27.
Søndag den 1. juli vil alle tog på Vestbanen blive kørt med de nye LINT-tog.

Yderligere om arrangementet kan ses i links fra indlæg på Jernbanens forum og hos Arriva Tog Danmark.

Y-tog

De sidste mange år har banens driftsmateriel bestået af 3 Y-togsæt:

VNJ YM 711983Duewag/Scandia86338/29870 
VNJ YM 721983Duewag/Scandia86337/29872 
VNJ YM 731965Uerdingen718661998 ex. LJ Ym 63
VNJ YS 811983Duewag/Scandia86354/29871 
VNJ YS 821983Duewag/Scandia86355/29873 
VNJ YS 831965Uerdingen718561998 ex. LJ Ys 82

Foruden Odder- og Lemvigbanerne er Vestbanen det sidste sted i Danmark med Y-tog i drift og således en af de eneste muligheder for at opleve tog fra 1980'erne i daglig drift (det ene sæt sågar det absolut ældste i drift overhovedet fra 1. levering Y-tog i 1965!).

Det kunne være interessant at se, hvor mange besøgende til Togfest, som dukker op i 80er-tøj med lysegrønne vindjakker, sejlersko og Bundesligahår??
(jh) 22.06.2012

Rigsrevisionen: Transportministeriet medskyldig i IC4-skandalen

IC4-togsættene har været ude af passagerdrift siden 7. november 2011, efter 2 tilfælde af signalforbikørsler.

DSB fastholder fortsat, at man ønsker at få togsættene i drift.

Den mest omfangsrige dækning af IC4 kan findes hos Ingeniøren, som løbende har fulgt togene og har et helt tema, hvor man kan læse om og følge de mange skandaler, som har fulgt dem.

Den 38-årige journalist Nicolai Østergaard, Ingeniøren, fik 15-06-2012 overrakt fagpressens fornemmeste pris, Bordings Journalistpris, for en enestående og vedholdende dækning af IC4-skandalen.

Rigsrevisionens undersøgelse af DSB’s og Transportministeriets roller i IC4-skandalen er blevet offentliggjort. I beretningen skrives bl.a.:

Ministeriet undervurderede risikoen for, at DSB’s fordeling af kompensationen fra Ansaldobreda ikke var realistisk.

Man bemærker også, at DSB i forbindelse med indgåelse af kontrakten i 2009 med Ansaldobreda gik med til, at kommende leverancer blot skulle leve op til kvaliteten af det først-producerede serie-togsæt, selvom det var smækfyldt med fejl.

Derfor er yderligere en masse serietog blevet leveret i samme elendige kvalitet - uden at DSB har kunne afvise dem. Citat fra beretningen:

DSB har oplyst, at DSB forsøgte at afvise at overtage togene fra Ansaldobreda. Det følger imidlertid af DSB’s tillægskontrakter med Ansaldobreda efter forliget fra maj 2009, at DSB alene kan kræve, at Ansaldobreda leverer tog af samme byggekvalitet som togsæt 22. Da togsæt 22 også er præget af dårlig byggekvalitet, måtte DSB overtage togene og selv stå for at udbedre de mange fejl og mangler.


Rigsrevisionens fulde beretning kan læses på http://www.scribd.com/doc/97691722/Rigsrevisionens-beretning-om-IC4-og-IC2.
(jh) 21.06.2012

Transportaftale lover nye tog til DSB og Odderbanen

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik 12.06.2012 transportaftale, som lover lavere takster udenfor myldretiden og nye materielanskaffelser til DSB og Odderbanen, samt modernisering af eksisterende materiel.

Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Takstnedsættelserne vil især findes på hverdage mellem 11-13 og 18-07 samt hele lørdagen og søndagen, med henblik på at øge den samlede kollektive trafik.

Der afsættes et rammebeløb til fremme af trafik på sidebanerne, VNJ får 54 mio. kr. til en opgradering af de 41 sikrede overkørsler på Vestbanen.

Fremtidigt el-materiel


Skandalen omkring anskaffelse af IC4- og IC2 togene og den fortsatte usikkerhed herom har store negative konsekvenser for passagererne. Parterne er derfor enige om, at fremtidige materielanskaffelser skal bygge på en fundamentalt anderledes strategi, således at lignende situationer undgås i fremtiden.

Parterne er i den forbindelse enige om, at strategien for investeringer i fremtidens materielindkøb baseres på velafprøvede tog, som allerede er i drift andre steder. Nye el-togsæt til landsdelstrafikken vil skulle opfylde en række krav med hensyn til køreegenskaber, driftsikkerhed, komfort og serviceniveau. Hvilken eksisterende togtype, som bedst opfylder de danske behov lader sig bedst afgøre ved faktisk at have 2-3 forskellige typer togsæt i passagerdrift i Danmark og registrere togenes tekniske egenskaber og passagerernes tilfredshed med togene.
Prøvedriften af de anskaffede togsæt, skal opbygge de fornødne driftserfaringer, som kan danne grundlag for, hvilken togtype der efterfølgende indkøbes til at betjene den nye elektrificerede strækning til Esbjerg og evt. på længere sigt den øvrige landsdelstrafik.

Der afsætte 25 mio. kr. til udskiftningen af inventar i de 44 ER-togsæt, med henblik på bedre muligheder for anvendelse af disse i IC-trafikken.

DSB's sidste 6 EA-ellokomotiver vil blive ombygget og forbedret til at kunne trække de nuværende dobbeltdækkervogne, for at aflaste ME-lokomotiverne og give lidt ekstra kapacitet på Kystbanen og Sjælland og frigive ER-togsæt, som fra 2015 kan bruges i både regional- og fjerntrafikken, herunder til Esbjerg.

Man bemærker særligt et afsnit i aftaleteksten:
Parterne noterer sig endvidere, at indkøbet af 55 dobbeltdækkervogne betyder at overgangen til fuld el-drift i den sjællandske regionaltrafik kan foretages gradvist. Det forhold, at dobbeltvognene er lokomotivtrukne gør, at flere el-lokomotiver gradvist kan anvendes som trækkraft til dobbeltdækkervognene.

Dette kan betyde indlejning af yderligere (moderne) el-lokomotiver til DSB, fx af flerstrømlokomotiver i stil med DBAG's BR 146, som i form af søsterdesignet BR 185 allerede kører i Danmark.

Nye dobbeltdækkervogne


De nuværende lejede dobbeltdækkervogne, som DSB i dag råder over, anvendes til betjening af den sjællandske regionaltrafik. Lejeaftalerne udløber gradvist fra 2013 til 2017. Dobbeltdækkervogne er en standardvare, som der er produceret mange tusinde af i Europa. Parterne er enige om at et køb af de lejede dobbeltdækkervogne vil fremtidssikre kapaciteten i den sjællandske regionaltogstrafik. Parterne er derfor enige om nu at købe 45 dobbeltdækkervogne svarende til det antal vogne, der ellers snart skal tilbageleveres til udlejer. Herudover købes yderligere 10 nye vogne til at håndtere den øgede efterspørgsel.

Indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenaabanen


Samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen er blevet muligt med en etableringen af en ny sporforbindelse på Århus H, der gør det muligt at køre direkte tog mellem den statslige Grenaabane og Odderbanen, som er en privatbane under regionens ansvar. Region Midtjylland anvender i dag ca. 40 år gamle Y-tog på Odderbanen og ønsker derfor at indsætte nye moderne Desirotog på strækningen. Når letbanen i Århus står færdig i 2016 skal strækningen betjenes med letbanetog. DSB betjener Grenaabanen med Desirotog. Parterne er enige om, at der bør skabes samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen, således at Odderbanen kan betjenes med nye tog frem til letbanen åbner i 2016. Parterne er derfor enige om, at staten indkøber 4 nye Desirotog, som vederlagsfrit stilles til rådighed til Region Midtjylland fremtil letbanen åbner i 2016.

Hele aftalen kan læses på trm.dk.

(jh) 13.06.2012

Grindstedbanen nedlagt

Driften på Grindstedbanen, fra Bramming til Grindsted, blev nedlagt med udgangen af maj måned 2012. I de sidste mange år var banen kun godsbane, hvor den eneste transport var tankvogne med eddikesyre til Danisco. Derudover anvendtes banen lejlighedsvist af Veterantog Vest (VTV) til veterantogskørsel.

Da sporet efterhånden var i så dårlig forfatning at en fortsat drift ville blive uforholdsmæssig dyr, blev banen lukket.

Grindstedbanen var en del Den skæve bane, indviet i 1916. Persontrafikken blev nedlagt i 1971. Godstrafikken fortsatte, betjent af DSB, i de senere år af Dansk Jernbane/NEG/CFL.

VTV kørte afskedstur på banen 31. maj 2012 om aftenen med MT 152, men helt slut var det ikke: I Grindsted stod to tomme tankvogne, som skulle afhentes af CFL 3. juni på dispensation. MX-lokomotivet strejkede imidlertid i Bramming, hvorfor VTV MT 152 anvendtes i dette tog også.

Læs mere om Grindstedbanen på My1287.dk, som også har links til yderligere læsning og videoer.

(jh) 10.06.2012

 

Til top