Jernbanenyheder I. kvartal 2007

Danmark

IC4 testkøres nu i blandet trafik

DSB har nu fået Trafikstyrelsens tilladelse til at testkøre de nye IC4-tog i blandet trafik uden passagerer. Det betyder, at IC4 fra 21.02.2007 potentielt kan begynde at køre mellem Århus og Aalborg på de spor, der også benyttes af andre tog. Men som en pressemeddelelse fra DSB siger:
"Det kan imidlertid være, at vejret forhindrer toget i at komme hele vejen til Aalborg i dag". Så er der da taget forbehold for snevejr - og givet en undskyldning for ikke at komme ud at køre.

DSB understreger, at der endnu forestår en del arbejde, før de kan komme ud at køre med passagerer. Først skal der høstes erfaringer i spor med anden trafik, og så skal togets teknik opgraderes og derefter testes igen. Derfor er det ikke muligt at sætte en dato på, hvornår togene kommer ud at køre med passagerer.

IC4-togene skal testkøres i åbne spor på strækningen mellem Århus og Aalborg, hvor de også i første omgang skal indsættes i regionaltrafikken. Strækningen er blandt andet valgt, fordi den ligger tæt på værkstedet i Århus.

Togene skulle egentlig have været i drift i 2003, men har foreløbigt overskredet syv deadlines.

Den seneste orientering om tidsplanen for IC4 til Folketingest trafikudvalg kan ses på folketingets hjemmeside.
(jh) 21.03.2007

Railion BR 185 til kørsel gennem Danmark

I en pressemeddelelse i slutningen af februar 2007 offentliggjorde Railion ønsket om at udstyre op til 23 elektriske lokomotiver med ATC-udstyr for kørsel i Skandinavien.

Der er formodentlig tale om allerede bestilte BR 185-lokomotiver, som vil blive udstyret til kørsel i Sverige og Danmark.

Lokomotivtypen er allerede godkendt til kørsel i begge lande efter testkørsler af flere omgange.

Samtidig har Railion og Green Cargo (GC) lavet en aftale om, at GC overtager en betydelig aktiepost i Railion Danmark og der oprettes et nyt selskab for forbedret transport igennem Danmark mellem Sverige og Tyskland. Det fælles selskab skal bl.a. undgå alt for mange fordyrende lokomotivskift undervejs.


(jh) 07.03.2007

Sporombygning på Køge Bugt banen

Fra marts til oktober 2007 ombygger Banedanmark 32 km spor på S-togsstrækningen mellem Dybbølsbro og Hundige. Desuden udskiftes der gamle sporskifter og bygges enkelte nye på hele strækningen til Køge.

Sporene mellem Dybbølsbro og Hundige er fra 1969 og er meget slidte. Derfor er hastigheden i dag sat midlertidigt ned flere steder på strækningen.
Banedanmark udskifter skinner og sveller. Skærvelaget skal renses og efterfyldes, og sporene skal afslutningsvis justeres. På steder med blød bund graves der og lægges dræn, som leder regnvandet væk fra sporet.

I Køge er der oprettet en omlastningsplads på den gamle godsplads på Værftsvej.

Til sporarbejder benyttes fortrinsvis et stort sporombygningstog, som er i stand til i én samlet arbejdsgang at fjerne gamle skinner og sveller og erstatte dem med nye. Et langt ballastrensetog sorterer og udskifter skærverne.

På steder, hvor der ikke er plads til det store sporombygningstog, benyttes mindre maskiner - bl.a. omkring stationernes perroner.

Sporombygningen foretages af svenske Banverket, som bl.a. har to MaK G1205 diesellokomotiver i Køge, nemlig DLL 210 (SFT/1000899/1995) og DLL 33290 (SFT/1000898/1995). Disse lokomotiver vil bl.a. blive anvendt til kørsel mellem Kj og Fa - desværre i tog som kører om natten.
(jh) 07.03.2007

Tyskland nedprioriterer Fehmern-bælt bro

Selvom den danske regering op til et møde mellem transportminister Flemming Hansen og den tyske trafikminister Wolfgang Tiefensee i Berlin 20.02.2007 havde udtrykt håb om en snarlig underskrivning af en fast forbindelse over Fehmern-bæltet, blev det ikke til noget. Tyskland mener ganske enkelt ikke at forbindelsen er vigtig nok, selvom Tyskland har accepteret de danske trafikprognoser.

Ifølge DR har tyskerne fremlagt nogle forslag til finansiering af broen, som Flemming Hansen nu tager med tilbage til København.
(jh) 20.02.2007

5 bud på Kystbanen

Trafikstyrelsen har modtaget fem bud på at drive den danske del af Øresundstrafikken ved fristen for indlevering af tilbud på togdriften 19.02.2007. Trafikstyrelsen kunne dermed præsentere de operatører, som fortsat er med i opløbet om at drive togtrafikken fra Helsingør til Kastrup fra 1. januar 2009 og syv år frem.

Otte virksomheder var forhåndsgodkendt. Men Svenska Tägkompaniet AB og de norske statsbaner indleverede ikke bud på den danske del af togtrafikken. Ligeledes svandt feltet ind, da MTR og svenske Statens Järnväger (SJ) valgte at samle tropperne i form af et nyoprettet fælles selskab, Ørelink.

Ved fristens udløb kunne Trafikstyrelsen offentliggøre, at følgende operatører har budt på den udbudte trafik i Danmark:

- Arriva Skandinavien A/S
- DB Regio AG
- Kystbanen A/S (ejet af DSB og First Group)
- SJ AB og MTR Corporation Limited
- Veolia Transport Danmark A/S og Veolia Transport Sverige AB

Trafikstyrelsen kunnen udelukkende informere om hvem, der har budt på den danske del af det koordinerede udbud, da de svenske bestemmelser om fortrolighed gør at bydere på den svenske del af det koordinerede udbud ikke bliver offentliggjort, før det svenske udbud er helt afgjort.

Sammen med det svenske trafikselskab Skånetrafikken står Trafikstyrelsen for et udbud af togtrafikken omkring Øresund på samlet ca. 10 millioner togkilometer om året. Trafikken køres i dag af henholdsvis DSB og Svenske SJ. I Danmark udbydes trafikken fra landegrænsen på Øresundsbroen via Kastrup og Østerport og op langs Kystbanen til Helsingør. I Sverige udbydes trafikken fra landegrænsen på Øresundsbroren til Malmö og videre mod Göteborg, Kalmar og Karlskrona.

Trafikstyrelsens plan er at kunne indgå kontrakt med den nye operatør sidst i juni 2007. Herefter følger en periode på 18 måneder til forberedelse af den forventede driftsstart ved årsskiftet 2008/2009. Dette skulle sikre tilstrækkelig tid til bl.a. rekruttering og uddannelse af personale, udarbejdelse og høring af køreplaner samt til, at operatøren kan opnå sikkerhedscertifikat og operatørlicens. Driftsstart vil ske ved i forbindelse med det forventede køreplansskift ved årsskiftet 2008/2009.

Af hensyn til den fortrolighed, som byderne er lovet i udbudsmaterialet, kan Trafikstyrelsen ikke udtale sig yderligere, før vi sidst i juni 2007 informerer om udbudsafgørelsen.

Da trafikken i Vestjylland for nogle år siden blev sendt i udbud som den første strækning i Danmark, var starten kaotisk for den ny operatør, Arriva, da mangel på lokoførere gjorde det svært at få køreplanen til at hænge sammen. Siden dengang er uddannelsen til lokoførere flyttet fra DSB til offentligt regi, hvilket skulle gøre det lettere for en ny operatør at finde personale.
(jh) 20.02.2007

Flere MZ III til Australien

Den 08.02.2007 blev 5 DSB MZ III kørt til Frivhavnen for udskibning. Det foregik i M 6040 (Kh-Kk), oprangeret DSB ME 1513 + MZ 1431 + 1429 + 1440 + 1435 + 1434 + ME 1537.

Herefter blev lokomotiverne efterladt, idet fragtskibet "M/V Egmondgracht" først ankom senere. Læsning af lokomotiverne fandt sted fredag 09.02.2007 og er endvidere planlagt til søndag 11.02.2007.
(jh) 11.02.2007

Nedreven køreledning ved Nyborg gav problemer

Natten mellem 18. og 19.01.2007 blev køreledninger revet ned på en længere strækning mellem Ng og Ju, hvilket efterfølgende gav store forsinkelser i landsdelstrafikken.

Ret hurtigt fik man dog indrettet kørslen, så el-drevne tog kørte i sporet hvor køreledningerne var intakt, mens dieseltog (i praksis IC3) kørte i det beskadigede spor.

Den følgende nat kunne køreledningerne repareres.
(jh) 22.01.2007

Dansk Jernbane bliver til CFL Cargo Danmark

Ifølge Banedanmarks hjemmeside har Dansk Jernbane ApS skiftet navn til CFL Cargo Danmark ApS, formodentlig pr. årsskiftet 2006/2007. Firmaets hjemmeside ligger dog fortsat på www.dansk-jernbane.dk og her er intet ændret endnu. Firmaet har fortsat til huse i Padborg og råder over alle tilladelser til godskørsler i Danmark.

I øjeblikket er VL MX 101 og MY 105 indlejet som følge af nedbrud på to af selskabets egne maskiner.
(jh) 09.01.2007

DSB exit fra Lille Nord

Strækningen mellem Hillerød-Helsingør, i daglig tale kaldet "Lille Nord", skiftede operatør ved årsskiftet 2006-2007, da DSB S-tog overlod driften til Lokalbanen.

På den sidste dag, hvor det var DSB S-tog, der stod for driften, var to stammer i dagens anledning udsmykket med flag og balloner.

DSB havde kørt på den 142 år gamle strækning siden overtagelsen af Det Sjællandske Jernbaneselskab for 126 år siden. Sidst der var "materielskift" på strækningen var i 1984, da de sidste MO-motorvogne ved DSB blev erstattet med Lynette-materiellet litra ML-FL. Grunden til at DSB dengang valgte at købe "privatbanemateriel" var muligheden for at anvende værkstedsfaciliteter i Hillerød hos GDS-HFHJ, frem for at skulle køre dyre materiel-udvekslingstog, hvis man havde indsat eksempelvis MR/MRD-tog, som dengang udelukkende kørte vest for Storebælt.

DSB-lynetterne er nu sat til salg og der går rygter om at Arriva skulle være interesseret i materiellet for videredrift i Polen, men intet er endnu afgjort.
(jh) 03.01.2007

Status for leveringer af LB Lint i 2006

Lokalbanen får som bekendt leveret spritnye Alstom Lint togsæt for tiden, til erstatning af ældre Y-tog og IC2. Togene ankommer sædvanligvis til Danmark via Puttgarden-Rødby Færge og foretager de første testkørsler til Lolland Midt og retur, inden turen fortsætter til Hillerød via Nykøbing F., Næstved, Køge, Roskilde og Høje Taastrup. Af de 27 bestilte togsæt er følgende 14 leveret indtil videre:

29.08.2006:
LB 112 / 212 + LB 113 / 213

12.09.2006:
LB 101 / 201 + LB 114 / 214

26.09.2006:
LB 102 / 202

24.10.2006:
LB 107 / 207

31.10.2006:
LB 109 / 209

07.11.2006:
LB 110 / 210

28.11.2006:
LB 111 / 211

12.12.2006:
LB 104 / 204 + LB 106 / 206

18-19.12.2006:
LB 105 / 205 + LB 108 / 208 + LB 115 / 215
(LB 105 / 205 ankom til Danmark 18.12.2006 og blev testet denne dag, hvorefter togsættet overnattede i Rf afventende ankomsten af yderligere to togsæt dagen efter. De tre togsæt kørte samlet til Hi).

Togene blev præsenteret for presse og offentligheden 07.10.2006, hvor Kronprins Frederik navngav et togsæt "Nordpilen".

Togene kommer også til at køre på "Lille Nord" mellem Hillerød og Helsingør, som Lokalbanen har overtaget fra DSB S-tog A/S den 01.01.2007.

22.11.2006 blev Lokalbanens IC2-togsæt MF 1041/FS 1141, MF 1042/FS 1142 og MF 1043/FS 1143 overført ved egen kraft til Lollandsbanen i togene 91458 (Hi-Htå), PM 8165 (Htå-Nfv) og herfra videre til Nakskov.

I parantes kan bemærkes, at også VL har bestilt 9 togsæt til levering i sommeren 2007.
(jh) 01.01.2007, opdateret 16.01.2007

Norge

NSB BM 71-flytog forlænges med mellemvogne

De 16 norske BM 71-togsæt som kører højhastigheds-flytog mellem Asker, Oslo S og Gardermoen bliver forlænget med yderligere en mellemvogn. De originale tog har været i drift siden 1997-1998, men passagertilstrømningen gør nu, at det bliver nødvendigt med større tog.

Vognene skal leveres i 2008-2009. Med de nye mellevogne får hvert togsæt øget antallet af siddepladser fra 168 til 244.

Vognene skal bygges af Bombardier Transportation. Konstruktion og fremstilling af driv- och kontrolsystemer sker i Västerås (Sverige), vognkasser og boggier bygges i Tyskland och slutmontage sker i Strømmen (Norge). Ordren har en værdi af ca. ½ mia. norske kroner.
(jh) 09.01.2007

Sverige

Hector Rail køber 10 lokomotiver til kørsel igennem Danmark

Hector Rail har underskrevet en aftale med Bombardier Transportation om køb af 10 TRAXX3 F140AC2-lokomotiver (ca. samme model som DB BR 185.2). Lokomotiverne skal leveres i 2008 og 2009 og vil blive udstyret for kørsel i Sverige, Danmark og Tyskland. Hector Rail planlægger at køre direkte korridorgodstog mellem Sverige og Tyskland med de nye lokomotiver.

Litra vil ved Hector Rail blive 241.001 - 241.010.
(jh) 11.02.2007

 

Til top